GDPR - Privacy

Het doel van de gegevensverwerking

Uw advocaat en zijn medewerkers dienen in het kader van hun opdracht heel wat gegevens te verzamelen over uw persoonlijke situatie in de ruime zin. Enerzijds hebben zij deze informatie nodig om uw dossier goed te kunnen behartigen zoals overeengekomen bij de opstart van uw dossier. Anderzijds dienen zij bepaalde gegevens te verzamelen omdat de wet dit oplegt. Uiteraard zijn zowel uw advocaat als zijn medewerkers gebonden door het beroepsgeheim en kunnen zij uw gegevens enkel doorgeven aan derden indien de wet dat toelaat of verplicht.

De bewaringsduur van uw gegevens

De verzamelde gegevens zullen in elk geval bijgehouden worden zolang uw dossier lopende is. Van zodra uw zaak beëindigd is, dient uw advocaat uw dossier volgens de wet nog vijf jaar bij te houden in het archief van het advocatenkantoor (art. 2276bis, §1 Burgerlijk Wetboek).

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

In de eerste plaats kan u inzage vragen wat betreft de gegevens die over u bijgehouden worden alsook over de manier waarop deze verwerkt worden. Indien blijkt dat er bepaalde gegevens fout zijn kan u vragen om deze fouten te laten verbeteren. Daarnaast geeft de wetgeving u de mogelijkheid om te vragen dat uw gegevens gewist worden en u te verzetten of bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van deze gegevens. Aangezien er nooit meer gegevens opgevraagd worden dan nodig om uw dossier tot een goed einde te brengen, moet u begrijpen dat er niet altijd kan ingegaan worden op deze vraag zonder de behandeling van uw dossier te bemoeilijken. Daarnaast dient het advocatenkantoor bepaalde gegevens te verzamelen omdat de wet dat uitdrukkelijk voorschrijft en kan zij om die reden niet ingaan op uw verzoek. Ten slotte kan u vragen dat uw gegevens overgedragen worden aan een derde partij. Uw advocaat zal hier enkel op kunnen ingaan indien zijn beroepsgeheim hem dit niet verbiedt. Bijgevolg zullen uw gegevens enkel kunnen overgedragen worden aan een andere advocaat of een derde die wat betreft de geheimhouding van uw gegevens waarborgen kan beiden die gelijkwaardig zijn aan het beroepsgeheim van uw advocaat.

Het belang van het geven van informatie aan uw advocaat

Het advocatenkantoor kan uw dossier enkel op een degelijke en correcte wijze behartigen indien u het kantoor stipt de gevraagde informatie bezorgt. Indien u dat niet doet, kan uw advocaat uw zaak niet bestuderen zoals het hoort of het meest gepaste antwoord geven op de vraag waar u mee zit. Wanneer het advocatenkantoor informatie bij u opvraagt omdat de wet dat oplegt, is het in bepaalde gevallen zelfs mogelijk dat hij de behandeling van uw dossier moet weigeren of stopzetten indien deze gegevens niet bezorgd worden.

Uw aanspreekpunt omtrent uw gegevens

Indien u vragen heeft over uw gegevens of de verwerking ervan of de hoger opgesomde rechten wil uitoefenen, kan u zich richten tot Mr. Tanguy Pâquet, advocaat in het kantoor Hanssen & Pâquet advocaten te 3600 GENK, Dieplaan 57. Ingeval u niet tevreden bent over de manier waarop met uw gegevens wordt omgegaan, kan u ook een klacht neerleggen bij de toezichthouder. Deze kan u contacteren op volgend adres:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/
De kantoren van de Gegevensbeschermingsautoriteit zijn iedere werkdag voor het publiek toegankelijk op
afspraak:
Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax +32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be
Indien u telefonisch contact wil opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit kan dat op:
Maandag en donderdag: 13u00 tot 16u30
Dinsdag: 08u30 tot 12u00 - 13u00 tot 16u30
Woensdag en vrijdag: 08u30 tot 12u00