Kosten en erelonen

Een advocaat levert steeds maatwerk

Geen enkele zaak is identiek aan een andere. Daarom kan het verloop van de tussenkomst van een advocaat en de kosten ervan nooit op voorhand begroot worden. Dit betekent echter niet dat er louter willekeurig wordt gerekend. Huidige tarievenlijst is bedoeld als richtlijn voor de berekening van de kosten en het ereloon van het kantoor. Voor een eerste algemeen richtinggevend advies rekenen we 100 euro excl. btw aan en duurt maximaal een uur.

Ons kantoor huldigt inzake kosten en ereloon volgende principes:

• Er zullen steeds provisies worden gevraagd, afhankelijk van de gemaakte kosten en geleverde prestaties in het dossier. Op verzoek van de cliënt kan er eveneens een tussentijdse afrekening worden bekomen.
• Bij het afsluiten van het dossier wordt een gedetailleerde eindstaat opgemaakt, met opgave van de kosten en de geleverde prestaties en met toerekening van de reeds betaalde provisies.
• Toepassing van het principe “no cure”, “no pay” is bij wet verboden.
• Over de berekening van het ereloon kan steeds op voorhand een afspraak worden gemaakt, welke schriftelijk kan worden bevestigd in een overeenkomst.

De rekening van een advocaat bevat steeds 2 onderdelen: de kosten en de erelonen

1. Kosten van het kantoor

1.1. De eindafrekening van ons kantoor bevat steeds 2 elementen: de kosten van het kantoor (forfaitair en niet-forfaitair) en het ereloon van de advocaat.
1.2. De kosten van het kantoor worden als volgt berekend:
Kosten forfaitair :
- Opening van dossier (omvat alle kleine vaste kantoorkosten, zoals -niet limitatief- vaste aansluitingskosten voor nationale telefonie, nationale telefax, e-mail, dossiermap, etikettering, aanmaken van dossierfiches, aanmaken van digitaal dossier) 75,00 EUR
- Uitgaande correspondentie

Per gewone nationale post en per pagina

   12,00

Per gewone internationale post en per pagina

   12,00

Per telefax en per pagina

   12,00

Per aangetekend schrijven

 22,00

Reiskosten per gereden kilometer vanaf kantoor

   0,60

Kosten kopienames per pagina

   0,50

Gedactylografeerde procedurestukken per pagina
(deze laatste omvattende -niet limitatief- bijvoorbeeld een dagvaarding, verzoekschrift, besluiten, memories,...)

   12,00

- Parkeerkosten (gratis) 0,00 EUR

Kosten niet forfaitair:
Omvattende alle gerechtskosten en effectief door het kantoor voorgeschoten kosten (zoals bijvoorbeeld -niet limitatief- alle gerechtsdeurwaarderkosten, rolrechten, griffie- en registratierechten, kosten uitgifte vonnis, kosten van vertaling,...). Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de eindafrekening.

2. Ereloon van de advocaat

2.1 Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde diensten.
2.2 Het ereloon wordt als volgt berekend:

Basis uurtarief : dossierafhankelijk en in samenspraak met de cliënt
Erelonen forfaitair
Uitgaande correspondentie :
per gewone nationale post 8 minuten
per gewone internationale post 8 minuten
per telefax 8 minuten
per e-mail 8 minuten
per aangetekend schrijven nationaal en internationaal 8 minuten
(Voornoemd ereloon heeft, naast de effectief gepresteerde tijd voor het opmaken van de uitgaande correspondentie, eveneens betrekking op de opvolging en het klassement van verzend- en ontvangstberichten (bij e-mail verkeer) en de opvolging en het klassement van de uitgaande correspondentie met agendering van de hernemingen en zittingen)

Inscannen inkomende correspondentie / stukkenbundels :
Minder of gelijk aan drie pagina's 5 minuten
Meer dan drie pagina's 10 minuten
(Dit betreft eveneens het ereloon voor het eerste nazicht van de inkomende correspondentie, al dan niet met bijlagen en de inschatting van de urgentie en het klassement van de inkomende correspondentie per post, per telefax en per e-mail, al dan niet met bijlagen)

Erelonen niet forfaitair aan basis uurtarief
Dit betreft het ereloon voor alle prestaties buiten de forfaitaire prestaties (zie hierboven) en hebben betrekking op bijvoorbeeld: niet limitatief: telefonische contacten en besprekingen, tijd voor het opstellen van procedurestukken zoals bv. dagvaardingen, verzoekschriften, besluiten, alsook de tijd betreffende onderhandelingen, effectieve aanwezigheid op de rechtbank voor de behandeling van een dossier op de rechtbank bv. pleidooien, regelen uitstel, rolverzending, regelen van procedurekalender, inzage van het dossier op de griffie, inzake van verslagen op de griffie, studie van het dossier en nazicht van de stukken, ...

3. Provisies

Het kantoor kan lopende de behandeling van de zaak naar eigen inzicht één of meerdere voorschotten vragen, dit al naargelang de aard, de duur en de complexiteit van het dossier. Een voorschot is het forfaitair bedrag dat de cliënt(en) betaalt (betalen) aan het kantoor.
In de eindafrekening worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.

4. Betalingsvoorwaarden en bevoegdheidsbeding

Elk niet op de vervaldag betaald factuurbedrag zal van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten opbrengen ad 10% per jaar. Alsook is alsdan een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het totale bedrag met een minimum van 75,00 EUR verschuldigd, dit alles onverminderd de ons in voorkomend geval toekomende rechtsplegingvergoedingen en gerechtskosten.

In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Tongeren bevoegd.